تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Book Sale Alhdayh Imam Khomeini (RA) کتاب مصباح الهدایه امام خمینی
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Book Sale Alhdayh Imam Khomeini (RA) کتاب مصباح الهدایه امام خمینی

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

از اولین فعالیت های که بر روی افراد انجام می دهند این است که به آنها می گویند که کتاب شریف مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره) را مطالعه کنند . Of the first activities on the people doing this that they say that the book Misbah Sharif Alhdayh Hazrat Imam Khomeini (RA) to study. کسی می تواند کتاب مصباح الهدایه امام را متوجه شود که حداقل اسفار ملاصدرا را مطالعه کرده باشند و آن را فهمیده باشند و نیز چند سالی در باب عرفان نظری در پیش استاد مطمئنی شاگردی کرده باشد و بعد از آن هم باید به سبک ادبیات عرفانی امام خمینی (ره) آشنا باشد. Who can understand the Book Sale is Alhdayh Imam Mulla Sadra at least have read and understood it to be about as well as a few years ago a professor in theoretical Sufism have safe discipleship and then there is also the style of mystical literature of Imam Khomeini (RA) is introduced. و همین مطالعه کتاب مصباح الهدایه تحت نظر استاد باشد که هر جا از کتاب را که متوجه نشد یا به غلط برداشت کرد راهنمایی داشته باشد. This book and study under Professor Mesbah Alhdayh be anywhere from a book that was not noticed or taken wrongly will be tips. باز هم تاکید می کنیم که فرد باید تماما بر حکمت و عرفان نظری تشیع مسلط باشد تا اندکی از دریای معارف امام خمینی (ره) بفهمد . Again, we emphasize that the individual must fully comment on the wisdom of Sufism and Shi'ism is dominant for small Sea Education Imam Khomeini (RA) to understand.

که البته فقرا و دراویش غالبا بر این امور مطلع نیستند و هرگونه برداشت خود را نظر آن بزرگان می پندارند . Of course, the poor and dervishes often not informed of these affairs and to withdraw any comments deem it great. مانند این که آیه قرآن را که خداوند می فرماید : ( نزدیک نماز نشوید ) را برداشت کنند ولی ادامه آیه که می گوید : ( در حالی که مست هستید ) را رها کنند پشتیوانه فقهی و شرعی این بزرگان را رها کرده و به برداشت غلط خود از کتب و برخی سخنان ایشان عمل کنند. Like the verse of Quran which Allah stated: (Do not close prayer), but they picked up more verse that says: (while you are drunk) to leave Pshtyvanh juridical and religious left in this great wrong and to withdraw its books and some of his remarks to act.


برچسب ها: Book Sale Alhdayh Imam Khomeini (RA) کتاب مصباح الهدایه امام خمینی ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">