تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Sufism in front of Supreme Leader صوفی مخالف ولایت فقیه
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Sufism in front of Supreme Leader صوفی مخالف ولایت فقیه

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

- Sufism in front of Supreme Leader

این سلسله نیز مانند غالب دیگر فرقه های دراویش خود را ملتزم به ولایت فقیه می دانند و در حسینیه امیر سلیمانی ها عکس حضرت امام و آیت الله خامنه ای را نصب نموده اند . This series, like most other Sufi sects to know answerable to Supreme Leader and mounth Photos Imam Amir Soleimani and Ayatollah Khamenei have installed. ولی در عمل هیچگونه التزامی به این اصل ولایت فقیه ندارند . به فقرا خود میگویند که کتاب مصباح الهدایه را بخوان ولی نمی گویند کتاب ولایت فقیه امام خمینی را مطالعه کنید But in practice no implicit in this principle are Velayate. To say that his poor book but not read Mesbah Alhdayh Supreme Leader Khomeini called the book please read زیرا هرجا که به نفع خود باشد را گرفته و مابقی را رها می کنند. Because wherever it is to your advantage and the rest are left.


برچسب ها: Sufism in front of Supreme Leader صوفی مخالف ولایت فقیه ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">