تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - discovered Kramat کشف و کرامت ؟!
جمعه 31 اردیبهشت 1389

discovered Kramat کشف و کرامت ؟!

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

10 - Bob discovered Kramat

در باب کرامت باید گفت که علماء و عرفاء به حق شیعه اذعان کرده اند که مکاشفات و کرامات دو نوع است It must be said about the dignity and Rfa’ scholars have recognized the right of the Shiite and Kramat Mkashfat has two types of

  1- کشف و کرامات الهی 1 - Discovery and divine Kramat   2- کشف و کرامات شیطانی 2 - Discovery and evil Kramat   

هر فردی که ادعای کشف و کرامت کرد باید در مرحله اول عقاید او را بررسی کرد و بعد در مورد او اظهار نظر کرد زیرا همانطور که گفتیم باید ببینیم آیا در مسیر سیرو سلوک الهی است یا اینکه در سیرو سلوک شیطانی قرار دارد سالک خبیر جناب ملا آقا جان زنجانی (ره) مدتی در نجف به سیرو سلوک مشغول بود و بعد از مدتی معلوم می شود در این مدتی که به گمان خود در راه الهی قدم می گذاشت به اشتباه اسیر دام سیر و سلوک شیطان شده است . Anyone who claims to have discovered and dignity in the first stage of his ideas and then looked about him to comment because as we said you should see the path of God or conduct Siero Siero the seeker of Truth is evil Khabiri Mr. Molla Sir John Zanjani (RA) while engaged in Najaf to conduct Siero was later revealed to be the appraisal while walking in the divine way to put the wrong captive animal journey is the devil.

گاهی فرد به گمان خود فکر می کند در مسیر الهی قدم بر می دارد .در صورتی که در راه شیطانی گام بر می دارد. Sometimes a person thinks their opinion on the path God has to step on. If the evil way is to step on.

در سیرو سلوک الهی هیچکس به جز خداوند مطرح نیست و نهایت سلوک نیز خداوند است و خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم وسیله و هادیان راه هستند و همه وسیله برای به خدا رسیدن هستند و هر جا خودشان هدف می شدند و می دیدند که مردم آنها را در کنار و مقابل خداوند می بینند ، با مردم برخورد می کردند که همه ی ما بنده او هستیم و باید خداوند را سبب دانست مانند داستان های بسیاری که در مورد غلات و افرادی که حضرات را در حد خداوند می دانند حضرات معصومین بارها در احادیث و روایات مختلف آنها را مذمت کرده اند. Siero behavior in anyone except God and God is not one of the ultimate Truth is God and his infallibility and household cleanliness and Hadi PBUH time by all means and ways to achieve God's purpose and wherever they were and saw that people beside them and see before God, they deal with people that all we are his servant, and God must know because as many stories about the people who Hzrat cereals and God knows the extent Hzrat infallible again Hadith and the various narratives have their disapproval.

عارف و استاد واقعی شخصی هست که هر زمان که خود مطرح می شوند ،خویشتن را کنار بزند و شاگردانش را متوجه خداوند کند. Professor Aref is a real person every time, which will be discussed, along with themselves to beat his students to understand God.

اما در سیر و سلوک شیطانی فردی که خود را استاد می نامد خود را به جای حضرات معصومین می داند و حتی به مرحله ی از گمراهی می رسد که خود را در مرتبه اُلوهیت می بیند و خود را خدا می خواند. But the journey evil person who calls his own master instead Hzrat infallible knows even phase error appears that sees divinity in order and calls his God. این جا است که باید افراد و شاگردان افرادش متوجه شوند که از مسیر الهی منحرف شده اند. Here, individuals and students that his men should know that they have deviated from the path of divine. زیرا ائمه معصومین علیهم السلام با آن مقامات معنوی که قابل وصف نیست هیچ موقع این چنین ادعایی نمی کردند و خود را خدا نمی دانستند و و همیشه می گفتند ما عبد الله هستیم . Imams infallible because it PBUH spiritual authorities who can not describe anything in this claim did not and did not know their God, and we always said we Abdullah. و بعد از اینکه خود را خدا دانستند به شاگردانشان می گویند ما را باید بپرستید و خدمت به قطب را خدمت به الله بدانید در نماز ما را بپرستید. And then God knew that his disciples to say we should worship and serve the pole to serve God in prayer to know we serve.

عارف واقعی همانند حضرت شیخ جعفر مجتهدی (ره) است که حتی به او التماس دعا می گفتند در جواب می گفت برای چه به من می گویید بروید به حضرات معصومین بگویید و به آنها توسل کنید. Arif Sheikh Imam Jafar as real Mojtahedi (RA) that even beg him pray they said in answer to what I say to go to Hzrat infallible and tell them to resort to. جز خداوند نمی دیدند و جز از خداوند صحبت نمی کردند. But God saw and did not speak except God. اما مشایخ متصوفه در غالب زمان ها خود را در مرتبه خداوند می خواندند و مریدان خود را به پرستش خودشان فرا می خواندند. Mashayekh Mtsvfh but most times in order to read the Lord and his disciples to worship themselves called upon.


برچسب ها: discovered Kramat کشف و کرامت ؟! ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">