تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Azkar and Math
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Azkar and Math

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

11- باب اذکار و ریاضات 11 - Bob Azkar and Math

بر هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست که اذکار دارای اثرات مادی و معنوی است. Information on any person not covered Azkar material and spiritual effects. مداومت یا ختم ذکری خود دارای تاثیراتی است. A continuance or termination of its effects is mentioned. حال روی سخن با دراویش و مشایخ است که در بعضی از موارد به افراد ذکر یا ختم خاصی می دهند و مریدان و فقرا به آن اذکار مداومت می کنند و اثراتی را می بینند و گمان می کنند که آن درویش و آن شیخ صد در صد حق است در صورتی که غافل از اینکه این اثر از طرف ذکر است و سبب الاسباب خداوند است. Now speak with the dervishes and Mashayekh that in some cases people make a special mention or terminated and the disciples and the poor to Azkar perseverance to see the effects and think that it Darwish and Sheikh hundred percent right If you are unaware that this effect is caused by the mentioned Alasbab God. یا همینطور در باب ریاضات فرد با تحمل ریاضاتی به قدرت و توانایی می رسد و این توانایی به خاطر قدرت پیدا کردن روح انسانی است. Also, about math or person with power and ability to tolerate Ryazaty reaches for the power and ability to find the human spirit. مانند مرتاضان هندی که با تحمل ریاضات به قدرت های می رسند قدرت هایی که از افراد معمولی خارج است حتی در مواردی قادر هستند که بعضی از بیماری ها را مداوا کنند . Hindi ascetic who endured such mathematical powers reach the power that is beyond ordinary people, even in some cases are able to treat diseases. حال ما بگوییم او چون توانست بیماری را شفا بدهد پس او حق است. We like to say he could cure the disease is to give him the right. هر کار خارق العاده ای که از قدرت بشر بر نمی آید بگوییم نشانه حق بودن است. Each work of extraordinary power that does not say human being has the right sign. مانند داستان سامری و گوساله اش که در قرآن کریم نیز آمده است. Like the Samaritan and the story of his calf in the Qur'an also. که بنی اسرائیل را از پرستش خداوند به پرستش گوساله وادار نمود. The Israelites from the worship of God be forced to worship calves. داستان هایی که در قرآن ذکر شده هر کدام دارای حکمت است و پیامی برای تمامی انسان ها در تمام طول تاریخ می دهد که مراقب باشید که به دامان سامری های زمان گرفتار نشوید. Stories that mentioned in the Koran and wisdom in each message for all humans throughout history, be careful that the do not involve resorting Samaritan-time.


برچسب ها: Azkar and Math ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">