تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - معصوم کسیت؟
شنبه 1 خرداد 1389

معصوم کسیت؟

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

آنها خود را جانشین و نائب حضرات معصومین دانسته اند و به صورت کنایه وار در برخی از کتب و سخنان حتی خود را تا حد ائمه معصومین رسانده اند. آیا به نص صریح معصومین در نزد شیعه بیش از چهارده نفر است. آیا می توان صوفیه را جزء شیعیان امامیه اثنی عشریه دانست ؟ حتی برخی از منتقدان و محققین خوش انصاف اهل تسنن نیز صوفیان را خارج از دایره تشیع و حتی اسلام دانسته اند


برچسب ها: معصوم کسیت؟ ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">