تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - شبهه افکنی دراویش در مورد مسائل سیاسی و حکومتی
جمعه 31 اردیبهشت 1389

شبهه افکنی دراویش در مورد مسائل سیاسی و حکومتی

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

از قویترین و موثرترین راه برای فریب و جذب افراد به درویشی شبهه افکنی می باشد. شبهه افکنی برای افراد ناآگاه یا کم اطلاع نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی .

 

 

مطالب در حال تکمیل است

 

www.mohagheghtehrani.mihanblog.com

 

وبلاگ اصلی استاد محقق تهرانی (زید عزه)

 

 

شنبه 4 اردیبهشت 1389 Saturday 4 Persian date Ordibehesht 1389

علما و فقها شیعه راههای اثبات احکام شرعی را چهار چیز می دانند که عبارتند از: Shia scholars and jurists ways to prove the religious commandments know four things are:

1- کتاب (قرآن) 1 - Book (Quran)

2- سُنت (حدیث ، فعل ، تقریر معصوم) 2 - Tradition (Hadith, verb, innocent statement)

3- عقل 3 - Intellect

4- اجماع 4 - Consensus

که تمامی احکام شرعی شیعیان از این چهار دلیل اثبات می شوند. Shiite religious orders that all these four reasons are proved. اما متصوفه عملا این چهار دلیل را قبول ندارند. But because these four Mtsvfh actually do not agree. و تمامی احکام و اعمال خود را بدون در نظر گرفتن این چهار دلیل انجام می دهند. And all judgments and their actions, regardless of why these four are doing. به خاطر همین است که در طول تاریخ شکل گیری فرقه های متصوفه در اسلام آنها دچار بدعت های مختلف در دین شده اند . That is why throughout history that the formation of sects in Islam Mtsvfh they develop innovation in religion are different. و کیلومترها فاصله از اسلام ناب محمدی (ص) گرفته اند. And hundreds of miles away from pure Islam Mohammad (PBUH) have been. دین مانند قلعه است و دیوار های محافظ این قلعه فقه است. Religion is like castle walls and protective of this Castle is jurisprudence. حال قلعه ی را فرض کنید که دیوار محافظ نداشته باشد. The castle now assume that there is no protective wall. دیگر این قلعه امن نیست و احتمال هرگونه حمله و گزند را دارد. Another castle is safe and likely any attack and harm is.

دین در نزد متصوفه همین قلعه بدون دیوار است و زمانی که شما به این دین که در نظر صوفی ها وجود دارد حتی به صورت ظاهری و بدون تحقیق عمیق نگاه کنید می بینید که نمی توان نام آن را اسلام دانست و پیروان آن را مسلمان دانست. Religion in the sight of this castle Mtsvfh without walls and when you consider that this religion is the Sufis, even without the apparent depth look at research that can not see the name of Islam and its followers as Muslims knew knew.

انحراف متصوفه حتی به درجه ای می رسد که حتی اقرار می کند ما مسلمان نیستم و اسلام برای مردمان معمولی است. Mtsvfh even to the degree of deviation appears to admit that even we do not Muslim and Islam is for ordinary. و تصوف قبل از اسلام نیز بوده است. Sufism and Islam also has been before. با این توصیفات در مورد تصوف دیگر نمی توان به آنان ایراد گرفت زیرا دیگر آنها در دایره اسلام نبوده و مسلمان نیستند . With these explanations in Sufism can no longer be delivered to them because the other was in the circle of Islam are not Muslims.


برچسب ها: شبهه افکنی دراویش در مورد مسائل سیاسی و حکومتی ،

دنبالک ها: بیوگرافی مجذوب علیشاه ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">