تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Shrek and mysticism تصوف و شرک
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Shrek and mysticism تصوف و شرک

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

شنبه 4 اردیبهشت 1389 Saturday 4 Persian date Ordibehesht 1389

در برخی از فرقه های صوفیه عملا و به طور آشکار شرک جلی وجود دارد. Some Sufi sects virtually clear and there is clearly idolatry. آنها عملا قطب را پرستش می کنند و او را خالق خود می دانند. They practically worship their pole and he knows his Creator. فقرا در مراحل بالای سلوک شیطانی خود قطب را خدا دانسته و او را سبب الاسباب عالم می دانند. Poor behavior in stages over the pole with their evil god known him because they know Alasbab world. در نماز خود قطب را تصور کرده و او را در نماز پرستش می کنند و در سوره حمد خطاب به قطب می خوانند (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) یعنی فقط قطب را می پرستم و فقط از او استعانت و کمک می خواهم. In his prayer pole and imagine him in prayer and worship are addressed to the pole in Sura Hamd read (and Ayak Ayak Nbd Nstyn) that the pole can only worship and just want to help him and sustentation.

البته لازم الذکر است که بگوئیم این نوع شرک در فرقه ها و سلسله های مختلف قوت و ضعف دارد. It is mentioned of course say that this kind of idolatry and the cult series has different strengths and weaknesses. و یا به عنوان سِر داده می شود و فقرای مبتدی شاید با ده یا پانزده سال نمی توانند متوجه شد. Or as the head is given and the poor beginner perhaps ten or fifteen years can not be found.


برچسب ها: Shrek and mysticism تصوف و شرک ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">