تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Sufi and the separation of religion (Islam Umayyad) عقیده دراویش مبنی بر جدایی دین از سیاست

شنبه 4 اردیبهشت 1389 Saturday 4 Persian date Ordibehesht 1389

متصوفه بر این عقیده هستند که دین از سیاست جداست و کسی که درویش می شود با سیاست بیگانه است. Mtsvfh on the idea that religion and politics separate and Darwish are with someone who is foreign policy. که این کلام از زمان خلافت امویان رواج یافت و در قرون بعدی تقویت یافت و با ظهور متصوفه در قرن دوم هجری تقویت یافت. Word of the Umayyad caliphate of time was introduced in the next century and was strengthened with the advent of the second century AH Mtsvfh was strengthened. حال سوال ما از متصوفه این است که اگر شما مقتدایی خود را علی بن ابی طالب (ع) می دانید پس چرا اینگونه سخن می گوید حضرت امیرالمومنین (ع) خود در تمام عرصه های سیاسی زمان خود حضور داشت و حتی مدتی منصب ظاهری خلافت را نیز قبول کرد. We are asking now is that if you Mtsvfh your Mqtdayy Ali Ibn Abi Talib (AS) you know why these talks Amiralmomenin Prophet (PBUH) in all aspects of political time and even attended the apparent position while the Caliphate also agreed. و در تمام آن بیست و پنج سال که می گویند خانه نشین بود بسیاری از مشکلات آن زمان حکومت اسلامی را رفع کرد. And in all its twenty-five years say that many problems had to stay at home at the time resolve to the Islamic government. همینطور دیگر جانشینان ایشان از امام حسن مجتبی (ع) گرفته وبعد از ایشان امام حسین (ع) و واقعه کربلا که همه جنبه سیاسی داشت و همینطور تا زمان مولانا صاحب الزمان (عج) این امر ادامه دارد. Also his other successors of Imam Hassan Mojtaba (AS) and then taken them Imam Hussein (AS) and the Battle of Karbala was a political as well as all aspects until Maulana Saheb al-Zaman (as) this continues.

ما مسلمانان بر این عقیده هستیم که خداوند حکیم است و بنابر حکمت باید برنامه ای که برای زندگی بشر قرار می دهد از هر حیث کامل باشد والا حکمت الهی زیر سوال می رود پس اسلام که ما مدعی هستیم دین کامل است صد در صد باید در مورد مسائل سیاسی نیز برنامه ای داشته باشد که همینطور هم است. We are Muslims believed that God is wise and wisdom so that a plan for human life puts the full respect of each question is sublime theology of Islam is the religion that we are claiming is complete hundred percent to about political issues also have a program that is also time. اسلام که برای کوچکترین کارهای فردی انسان برنامه دارد برای امر مهمی مانند مسائل سیاسی که یک موضوع اجتماعی و مربوط به تمام افراد جامعه اسلامی می شود برنامه ای نداشته باشد و نسبت به این امر بی تفاوت باشد پر واضح است که با کمی تامل به نادرست بودن این سخنان متصوفه پی می بریم. Islam's work for the smallest man plans for the major political issues such as a social issue related to all of society is not a program is indifferent to it is obviously filled with a little hesitant to be false Mtsvfh these words we realized.

حال اگر قرار بود دین از سیاست جدا بود پیامبر برای چه حکومت اسلامی تشکیل داد و جنگ های فراوانی کرد امیرالمومنین (ع) در زمان خلافتش برای چه این همه جنگ کرد برای چه حضرت امام حسین (ع) قیام کرد برای چه خون خود و یارانش را هدر داد و ... Now if religion and politics were separated from the messenger for what the Islamic government was formed and the frequency of wars in Amiralmomenin (AS) Khlaftsh time for all this war for what what Hazrat Imam Hussain (AS) uprising in his blood and his followers for what waste and ... مسلماً متصوفه که ادعای جدایی دین از سیاست را دارند نمی توانند جواب درستی به اینگونه مسائل بدهند و در این مواقع به توجیه و تاویل مسائل می پردازند. Mtsvfh certainly claim to have separation of religion can not give the right answer to these issues and in this case to justify the pay issues and gloss.

لازم به ذکر است متصوفه در زمانی که قدرت لازم را نداشته باشند بیشتر به اینگونه سخنان روی می آورند اما در زمانی که از قذرت لازم برخوردار باشند نظرشان در مورد مسائل سیاسی عوض می شود مانند صفی الدین اردبیلی و جانشینانش که حتی بدنبال حاکمیت نیز بوده اند. It should be noted Mtsvfh when power may not need more of such remarks on the turn, but when necessary they have Qzrt minds about political change is like Safi Ardebili and that even his successors have followed the rule . در زمان ما نیز این چنین است اگر روزی متصوفه قدرت پیدا کنند که با حکومت مقابله کنند بدون شک چنین کاری را خواهند کرد. In our time such as this is a day to find that Mtsvfh power to deal with the government no doubt will be something like this.


برچسب ها: Sufi and the separation of religion (Islam Umayyad) عقیده دراویش مبنی بر جدایی دین از سیاست ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">