تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Mtsvfh and religion into law and doctrine متصوفه و تقسیم دین به شریعت و طریقت

شنبه 4 اردیبهشت 1389 Saturday 4 Persian date Ordibehesht 1389

متصوفه بر این عقیده هستند که دین به دو قسمت شریعت و طریقت تقسیم می شود. Mtsvfh on the idea that religion and creed in two parts are divided into law. احکام اسلام جزء شریعت است و پوسته و ظاهر دین است و اصل دین و باطن دین طریقت هستند. Sharia rulings of Islam is part and appearance of skin and religion is religion and conscience and principle are religious creed. به جزء مشایخ متصوفه که اسلام شناسان واقعی هستند مابقی عالم نیستند و هیچ مطلبی از دین متوجه می شوند. To those Muslim scholars who Mashayekh Mtsvfh are real and not something the rest of the world are realizing that religion. به غیر از متصوفه کسی به مقامات عرفانی نمی رسد. Mtsvfh anyone except the authorities do not mystical. عرفان را مختص متصوفه می دانند. Sufism specific Mtsvfh know. خود را متصوفه و مابقی را متشرعه می نامند. And the rest of your Mtsvfh Mtshrh call. خود را عالم و متشرعه را جاهل می خوانند. World and its foolish to call Mtshrh. سخنان آنان با دلایل عقلی و نقلی به راحت ترد می گردد. Remarks and carry them with rational reasons to be tender comfortable.


برچسب ها: Mtsvfh and religion into law and doctrine متصوفه و تقسیم دین به شریعت و طریقت ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">