تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - سلسله ناجیه کدام است ؟ Najyh series
جمعه 31 اردیبهشت 1389

سلسله ناجیه کدام است ؟ Najyh series

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

1 - This series, like other denominations Mtsvfh their sect and Dayh Najyh knows that these are the only way of true Islam, they are needed. سیر سلوک حقیقی را مختص خود دانسته و بقیه مسلمانان همه راه را به خطا رفته اند . Journey to conduct its own true knowledge and all the rest of the way Muslims have gone wrong. اگر قرار است فردی به مرحله از مراحل معنوی برسد فقط از راه و مسیر آنها باید برسد . If someone has to step process to reach only through spiritual direction and they should be.


برچسب ها: سلسله ناجیه کدام است ؟ Najyh series ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">