تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Ksyt innocent? معصوم کیست ؟ قطب کیست ؟
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Ksyt innocent? معصوم کیست ؟ قطب کیست ؟

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

آنها خود را جانشین و نائب حضرات معصومین دانسته اند و به صورت کنایه وار در برخی از کتب و سخنان حتی خود را تا حد ائمه معصومین رسانده اند. They and their successor Vice Hzrat were not infallible and a quip like some books and words, even as much as their infallible Imams have been completed. آیا به نص صریح معصومین در نزد شیعه بیش از چهارده نفر است. Are you infallible signification among Shiites than fourteen people. آیا می توان صوفیه را جزء شیعیان امامیه اثنی عشریه دانست ؟ Can Sofia, among the Shiites Shiite duodenum tithe know? حتی برخی از منتقدان و محققین خوش انصاف اهل تسنن نیز صوفیان را خارج از دایره تشیع و حتی اسلام دانسته اند. Even some critics and scholars as well fairness Sunni Sufis outside the circle of Shia Islam, and even have considered.   


برچسب ها: Ksyt innocent? معصوم کیست ؟ قطب کیست ؟ ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">