تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Who is the interpreter of Quran? مفسر قرآن چه کسانی هستند
جمعه 31 اردیبهشت 1389

Who is the interpreter of Quran? مفسر قرآن چه کسانی هستند

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

  البته این فرقه نیز برای این ادعاهای خود دارای دلایلی هم هستند که اگر فردی که با این افراد روبرو شود و اطلاعات کافی در مورد کلام و عقاید تشیع نداشته باشد به راحتی فریب می خورد. Of course, this sect also claims to have a reason too, that if someone is faced with these people and enough information and opinions about Shia theology is not easily deceived eats. از مهمترین ادله صوفیان تفاسیر به رای آنهاست . Sufi interpretations of the most important evidence of their vote. تعجب در جایی است کسی که نمی تواند قرآن را صحیح قرائت کند چطور قرآن را تفسیر می کند. Wonder where is the person who can not properly reading the Quran to how to interpret the Quran. بهتر است به جای تفسیر یک دوره روانخوانی قرآن برود. Instead of a better interpretation of the Quran Volume Rvankhvany go.

4- استفاده از سخنان دو پهلو بزرگان 4 - use of ambiguous words elders

از دیگر فعالیت های متصوفه استفاده از کلام دو پهلو و یا چند جانبه از بزرگان تشیع در اثبات دعاوی خویش است. Other activities Mtsvfh use ambiguous words or multilateral Shia elders to prove their claims are. که افرادی که اهل فن و تحقیق نباشند به راحتی فریب خواهند خورد. The experts who research and feedback will not be easily deceived.


برچسب ها: Who is the interpreter of Quran? مفسر قرآن چه کسانی هستند ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">