تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - Darwish Gonabadi - Ho 121
شنبه 18 اردیبهشت 1389

Darwish Gonabadi - Ho 121

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

Abstract ideas Gonabadi Dervishes "Sufi"

شنبه 4 اردیبهشت 1389 Saturday 4 Persian date Ordibehesht 1389

سلسله ناجیه Najyh series

1- این سلسله نیز مانند دیگر فرقه های متصوفه خود را فرقه ناجیه می داند و داعیه این را دارند که تنها راهی که از اسلام واقعی مانده آنها هستند. 1 - This series, like other denominations Mtsvfh their sect and Dayh Najyh knows that these are the only way of true Islam, they are needed. سیر سلوک حقیقی را مختص خود دانسته و بقیه مسلمانان همه راه را به خطا رفته اند . Journey to conduct its own true knowledge and all the rest of the way Muslims have gone wrong. اگر قرار است فردی به مرحله از مراحل معنوی برسد فقط از راه و مسیر آنها باید برسد . If someone has to step process to reach only through spiritual direction and they should be.

2- معصوم کسیت؟ 2 - Ksyt innocent?

آنها خود را جانشین و نائب حضرات معصومین دانسته اند و به صورت کنایه وار در برخی از کتب و سخنان حتی خود را تا حد ائمه معصومین رسانده اند. They and their successor Vice Hzrat were not infallible and a quip like some books and words, even as much as their infallible Imams have been completed. آیا به نص صریح معصومین در نزد شیعه بیش از چهارده نفر است. Are you infallible signification among Shiites than fourteen people. آیا می توان صوفیه را جزء شیعیان امامیه اثنی عشریه دانست ؟ Can Sofia, among the Shiites Shiite duodenum tithe know? حتی برخی از منتقدان و محققین خوش انصاف اهل تسنن نیز صوفیان را خارج از دایره تشیع و حتی اسلام دانسته اند. Even some critics and scholars as well fairness Sunni Sufis outside the circle of Shia Islam, and even have considered.   

3- مفسر قرآن کیست؟ 3 - Who is the interpreter of Quran?

  البته این فرقه نیز برای این ادعاهای خود دارای دلایلی هم هستند که اگر فردی که با این افراد روبرو شود و اطلاعات کافی در مورد کلام و عقاید تشیع نداشته باشد به راحتی فریب می خورد. Of course, this sect also claims to have a reason too, that if someone is faced with these people and enough information and opinions about Shia theology is not easily deceived eats. از مهمترین ادله صوفیان تفاسیر به رای آنهاست . Sufi interpretations of the most important evidence of their vote. تعجب در جایی است کسی که نمی تواند قرآن را صحیح قرائت کند چطور قرآن را تفسیر می کند. Wonder where is the person who can not properly reading the Quran to how to interpret the Quran. بهتر است به جای تفسیر یک دوره روانخوانی قرآن برود. Instead of a better interpretation of the Quran Volume Rvankhvany go.

4- استفاده از سخنان دو پهلو بزرگان 4 - use of ambiguous words elders

از دیگر فعالیت های متصوفه استفاده از کلام دو پهلو و یا چند جانبه از بزرگان تشیع در اثبات دعاوی خویش است. Other activities Mtsvfh use ambiguous words or multilateral Shia elders to prove their claims are. که افرادی که اهل فن و تحقیق نباشند به راحتی فریب خواهند خورد. The experts who research and feedback will not be easily deceived.

5- تهمت صوفی بودن به بزرگان 5 - being a great Sufi scandal

 

 


برچسب ها: English darvish gonabadi ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">